Programmet i pdf       Programkomité

 

SESJON 1:
Læring, endring, tilpasning og mestring
Sesjonsleder: Seniorforsker Helene Blakstad, SINTEF

 

Åpning
Underwritingsjef Per Vetaas, TrygVesta


Resilience Engineering: Fra idé til realitet pdf

Hva kan en organisasjon gjøre for å forbedre feiltoleranse og fleksibilitet,
og hvordan vil dette påvirke det daglige arbeid?
Professor Erik Hollnagel, École des Mines de Paris – Pôle Cindyniques


Sikkerhet, kompleksitet og endring
Organisatoriske grenser og kulturell fleksibilitet.
Seniorforsker Tian Sørhaug, TIK-senteret, Universitetet i Oslo

 

Refleksjon over siste års hendelser – lærdom for sikkerhetsarbeidet? pdf
Professor Jan Hovden, NTNU
 

SESJON 2:
Sikkerhet i endringsprosesser
Næringsliv og samfunn er under kontinuerlig endring. Hvordan kan vi sikre at endringsprosesser ivaretar sikkerhetshensyn? Hva kan andre lære av disse endringene? Hva kjennetegner en god endringsprosess? esjonsleder:
Forsker/stipendiat Camilla K. Tveiten, SINTEF / NTNU
 

Hva kjennetegner gode endringsprosesser? pdf
Professor Morten Levin, NTNU
 

StatoilHydro – Styring av HMS i fusjonsprosessen pdf
Direktør Tor Ulleberg, Helse, miljø- og sikkerhetsteknologi, Statoil
 

Petroleumstilsynets rolle ved endringer i petroleumsnæringen pdf
Er HMS-forbedring en driver i endringsprosessene? Hva kan være bidraget/effekten av myndighetenes
oppfølging av prosessene?
Prosjektleder/FoU-rådgiver Eirik Bjerkebæk, Ptil
 

Flysikkerhet i en endringsperiode – erfaring fra norsk luftfart pdf
Captain / Manager Human Factors Jarle Gimmestad, SAS Norge
 

Sikkerhetskultur – fra diagnose til endret praksis pdf
Seniorkonsulent Jens Christen Rolfsen, DNV

 

SESJON 3:
Risikotoleranse i det offentlige rom pdf
Mange hendelser og trusler slik som raset i Hanekleivtunnelen, terrortrussel, klimaendringer, dødsbranner og rasfaren i Åknes/Tafjord har bidratt til fokus på samfunnssikkerhet og håndtering av risiko som angår ulike befolkningsgrupper. Sesjonen belyser ulike aspekter av disse temaene.
Sesjonsleder: Professor Jørn Vatn, NTNU
 

Safety vs security pdf
Etter 11. september har sikkerhetskontrollen på norske flyplasser blitt betydelig skjerpet – Er dette nødvendig, og er det en trussel mot tradisjonell flysikkerhet? Hva mer har vi i vente?
Adm.dir. Sverre Quale, Avinor
 

Bruk og misbruk av risikoanalyser for å dokumentere brannsikkerhet pdf

Regelverket åpner i dag for at risikoanalysen kan brukes som støtte til å velge enklere løsninger enn det som tradisjonelt er preakseptert. Er kvaliteten på disse analysene så god at vi kan føle oss trygge på at dette er veien å gå?
Siv.ing Geir Drangsholt, TekØk AS


 

SESJON 4
Klimaet endrer seg! – hva så?
Hjelper det å ha vært ute en vinterdag tidligere, når det blir sommer hele året? Klimaendringene vil påvirke vår hverdag. Den største utfordringen ligger i at vi ikke har tilpasset oss de endrede klimabetingelsene, og uten en tilpasning vil samfunnets sårbarhet øke radikalt. Hva vil det koste å handle kontra ikke å gjøre noe?
Sesjonsleder: Roger Steen, Leder, Klimatilpasning Norge DSB

 

Status for klimaendringer – Hva vet vi i dag, hvilket klima kan vi få? pdf

Om konsekvenser og effekter.
Forsker Jonas Vevatne, Cicero
 

Klimaendringenes betydning for samfunnet og nasjonens behov for tilpasning pdf
Roger Steen, Leder, Klimatilpasning Norge DSB

 

Klimaendring som utfordring for forsikring pdf
Konserndirektør Lars Bonde, TrygVesta

 

SESJON 5:
Tilpasning av sikkerhetsarbeidet til endrede rammebetingelser

Noen endringer skjer gradvis, andre raskere. Rammebetingelsene for sikkerhetsarbeidet endres hele tiden. Er vi dyktige nok til å tilpasse sikkerhetsarbeidet deretter? I denne sesjonen gis det typiske eksempler på nye utviklingstrekk som bør kreve vår oppmerksomhet.
Sesjonsleder: Avdelingsdirektør Helge Stamnes, DSB
 

Universell utforming (fysisk tilpasning) pdf
Universell utforming er av myndighetene valgt som strategi for å oppnå økt og likeverdig tilgjengelighet til viktige samfunnsområder. Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til produkter og bygninger på likestilt måte. Fra et sikkerhetsmessig synspunkt vil dette gi nye utfordringer.
Avdelingsdirektør Helge Stamnes, DSB
 

Ali Reza med vernesko – er det respekt? pdf
Kulturforståelse og integrering i sikkerhetsarbeidet.
HMS-sjef Kristin Flagstad, ISS
 

Utdeling av TrygVesta-prisen, presentasjon av Masteroppgave.

Vinnere: Øystein Skaar Skogvang og Eivind Haugen

 

Sikkerhet i veisektoren – hva er viktigst? – Føreren? – Kjøretøyet? – Veien? pdf
Havariinspektør Per Andreas Langeland, Statens havarikommisjon for transport
 

"VÆR SIKKER” – en forutsetning for forretningsutvikling og konkurransekraft pdf
HMS-direktør Geir Riise, Posten Norge
 

SESJON 6:
Den menneskelige faktor som sikkerhetsressurs og -utfordring
Hvordan kan man utnytte menneskets tilpasningsevne når mennesket er siste barriere og alle tekniske systemer har sviktet? Hva tåler mennesket og hvor tilpasningsdyktige er vi?

Sesjonsleder: Stipendiat Ivonne Herrera, NTNU
 

Strategi for håndtering av menneskelige feilhandlinger pdf
Eksempler, retningslinjer og metoder.
Managing director Adam Balfour, Human Factors Solutions
 

Forkast isfjellmodellen! pdf
Mange har lenge trudd at alle hendingar, tilløp til ulukker og ulukker kan forklarast i ein isfjellmodell. Denne har dei siste tiåra vore populær i sikkerhetskretsar. Mykje tyder på at me har latt oss lura!
Leiar teknisk arbeidsmiljø Jacob Nærheim, Statoil
 

Beslutningstagning under stress – Hva kjennetegner god kriseledelse? pdf
Professor, dr. philos Ragnar J. Værnes, Fagdirektør Falck Nutec AS

 

Programkomité 2007
Avdelingsdirektør Helge Stamnes, DSB
Risikoingeniør Erlend Hjelle
HMS-leder Bodil Alteren, Pertra
Fagdirektør Helge Mortensen

Anna Karin Sundberg, Leder av forebyggende avdeling, Trondheim brann og redningstjeneste
Havariinspektør Per Andreas Langeland, SHT
Fagsjef HMS Bente Sørum, FHL
HMS-sjef Kristin Flagstad, ISS
Leder teknisk arbeidsmiljø Jacob Nærheim, Statoil
Forskningssjef Lars Bodsberg, SINTEF
Professor Jan Hovden, NTNU
Professor Jørn Vatn, NTNU
Underwritingsjef Per Vetaas, TrygVesta
Senior underwriter Geir Skarsvåg, TrygVesta
Konsulent Randi Kojen, NTNU VIDERE
Stipendiat Ivonne Herrera, NTNU
Stipendiat Eirik Albrechtsen, NTNU
Seniorforsker Snorre Sklet, SINTEF