Programkomité  

 

23.-24. oktober 2006

 

SESJON 1

Overordnede perspektiv på sikkerhet i samfunn og bedrift

Sesjonsleder: Adm.dir. Sverre Quale, Avinor

 

Hva skaper trygghet?

Trygghet handler blant annet om kontroll, mestring og forutsigbarhet. Trygghetsbegrepet favner vidt, fra tak over hodet til å realisere drømmer.

Konserndirektør Peter Falkenham, TrygVesta

 

Crisis Management, Risk Communication and Resilience

Et engasjerende perspektivforedrag om tverrsektoriell sikkerhet og beredskap fra en internasjonal ekspert på fagfeltet.

Professor Edward Borodzicz, University of Portsmouth, England

 

Ny arbeidsmiljølov og nytt arbeidstilsyn

Hva betyr dette for næringslivet – forbedrer det sikkerheten?

Avdelingsdirektør Gaute Bjøru, Direktoratet for Arbeidstilsynet

 

Utdeling av Vesta-pris

Årets vinner ble Per Olav Sætre med masteroppgaven ‘Improvisasjon som middel for vellykket gjenvinning av situasjonskontroll’

Presentasjon av oppgaven. Hele masteroppgaven

 

SESJON 2

Moderne arbeidsliv

Sesjonsleder: Adm.dir Gunnar Hareide, Fora Form AS

 

Det nye arbeidsmennesket – et vilt ritt

Gårsdagens arbeidsliv var fylt av regler, nå har vi fått en frittflytende yrkesutøvelse med strekk-øvelser som adelsmerke. Hvordan skjedde det og hva gikk tapt på veien?

Informasjonssjef Eva Bratholm, Posten Norge AS

 

Integrering av utenlandsk arbeidskraft i HMS-styring

Eksempler fra utbyggingsprosjektet i Bjørvika.

HMS-leder Madeleine Torkveen Skjølås, AF-gruppen

 

HMS-arbeid i en globalisert virkelighet.

Dilemmaer i internasjonalisering av norsk oljeindustri.

HMS-rådgiver/professor II Urban Kjellén, Hydro/NTNU

 

SESJON 3

Varsling – frelse eller forbannelse?

Sesjonsleder: Avdelingsdirektør Gaute Bjøru, Direktoratet for Arbeidstilsynet

Utgangspunktet for sesjonen er debatten rundt den nye Arbeidsmiljølovens §2-4 om varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.

 

Varsling av HMS-problemer – et sykdomstegn i norsk arbeidsliv?

Forsker Marit Skivenes forskningsstiftelsen FAFO 

 

Hvordan bygge bedriftskultur som gir trygghet for varsling og varsleren?

Adm. dir Sten Magnus, Umoe Catering AS og leder av NHOs etikkutvalg

 

SESJON 4

Improvisasjon i avviks- og krisesituasjoner – tabu eller livsnødvendighet?

Sesjonsleder: Tilsynsdirektør Anne Vatten, Petroleumstilsynet

 

Gjenvinning og improvisasjon

Ulykkesgranskere spør om hva som gikk galt og hvorfor. Med dette utgangspunktet vil vi aldri trekke lærdom av vellykket gjenvinning i kritiske situasjoner. Vi vil heller ikke innse nødvendigheten av å kunne improvisere når det oppstår en krisesituasjon som verken designere eller prosedyreskrivere har forutsett.

Seniorforsker Ragnar Rosness, SINTEF Teknologi og samfunn

 

Når barrierene svikter

Årsakene til og håndteringen av Snorre A-hendelsen.

Professor Per Morten Schiefloe, NTNU og Studio Apertura

 

SESJON 5 

Tåler dagens samfunn dårlig vær?

Sesjonsleder: Avdelingsleder Roger Steen, DSB

Er samfunnets infrastrukturer robuste nok til å tåle ekstreme værforhold? Hendelser de seneste årene kan tyde på det

motsatte. Hvordan planlegge bedre for å tåle dårlig vær?

 

Klimaendringer – konsekvenser, effekter og tilpasning

Seniorrådgiver Linda Innbjør, DSB.

 

Hva har Bergen kommune av bitter erfaring lært om forebyggende beredskap i forbindelse med ekstremt vær?

Informasjonsdirektør. Robert Rastad, Bergen kommune

 

Praktisk beredskapsarbeid i norsk jernbanedrift

Sikkerhetsleder Vidar Westrheim Jernbaneverket region vest

 

SESJON 6

Kan vi kontrollere fremtiden?

Sesjonsleder: Professor Jan Hovden, NTNU

Har vi gått for langt i bruk av risikobasert sikkerhetsstyring? Gir det falsk trygghet? Sesjonen forsøker å gi svar med eksempler fra transport.

 

Etiske perspektiver og verdivalg

Er nullvisjonen forenelig med kost-nytte analyser?

Forskningsleder Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt.

 

Kritisk betraktning rundt bruk og misbruk av risikoanalyse

Er risikoanalysen troverdig beslutningsstøtte for forbedring av sikkerhet?

Seksjonssjef Jon Erik Lindeman, Statens havarikommisjon for transport

 

Hvilken innsikt gir egentlig risikoanalysen?

Professor Jørn Vatn, NTNU

 

 

SESJON 7

IKT og sikkerhet

Sesjonsleder: IT sikringsleder Øyvind Davidsen, Statoil 

IKT-systemer er i dag en viktig del av all slags sikkerhetsarbeid. I denne sesjonen presenteres sikkerhetsutfordringer

ved organisasjoners anvendelse av IKT.

 

Om sikkerhet og fjerndrift

Kan datanerder ivareta sikkerheten i forbindelse med drift og fjerndrift? Ser driftsfolk den reelle sikkerhetsutfordringen med fjerndrift og IKT?

Seniorforsker Stig Ole Johnsen, SINTEF Teknologi og samfunn

 

Om mus og menn

Brukere som ressurs og mulig problem i arbeidet med IKT-sikkerhet.

Stipendiat Eirik Albrechtsen, NTNU

Sikkerhetsansvarlig Olav Melteig, Brønnøysundregistrene

 

SESJON 8

Energi – sikkerhet og sårbarhet

Sesjonsleder: Underwritingsjef Per Vetaas, TrygVesta

Den mulige kraftkrisen i Midt-Norge øker fokus på robustheten til den eksisterende kraftforsyningen og mulighetene for alternative energikilder.

 

Kraftforsyningssituasjonen og sårbarhet

Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas, Norges vassdrags- og energidirektorat

 

Kan vi få sikre kjernekraftverk i Norge?

Det er 20 år siden Tsjernobyl-ulykken. Hvordan ivaretas sikkerheten ved utbygging av nytt kjernekraftverk i Finland? Utskrevet foredrag (artikkel) finnes her

Professor Bjørn Wahlstrøm, VTT, Finland / tidligere ansatt i Atomenergibyrået i Wien

 

AVSLUTNING

Sikkerhet i kriminalomsorgen

Det foregår en stor satsing på å styrke sikkerhetsarbeidet i kriminalomsorgen. Forholdet mellom sikkerheten for innsatte, ansatte og borgerne byr på mange utfordrende dilemmaer og få enkle svar.

Prosjektleder Jens Thorstensen, Kriminalomsorgens utdanningssenter

 

 

Programkomité 2006
Avdelingsdirektør Gaute Bjøru, Arbeidstilsynet
HMS-direktør Morten Mehli, Petrojarl ASA
Adm.dir. Sverre Quale, Avinor (tidligere direktør i SHT)
Senior sikkerhetsingeniør Jon Espen Skogdalen, Safetec
HMS-leder Madeleine Torkveen Skjølås, AF-gruppen
Avdelingsleder Roger Steen, DSB
Professor Jan Hovden, NTNU
Professor Jørn Vatn, NTNU
Underwritingssjef Per Vetaas, TrygVesta
Senior underwriter Geir Skarsvåg, TrygVesta
Førstekonsulent Karen-Margrethe Bratt, NTNU VIDERE
Forsker Snorre Sklet, SINTEF
Stipendiat Eirik Albrechtsen, NTNU