Programmet for Sikkerhetsdagene 2003 (pdf)

Programkomité for Sikkeherhetsdagene 2003

 

Referat og innhold

Sesjonsreferatene er lagt ut som pdf-dokumenter.

 

Sesjon 1: En ny risikovirkelighet – lønnsomhet og moral i sikkerhetsarbeidet

Sesjonsleder Adm. dir Erik Gjellestad, Vesta Forsikring AS

Velkommen og innledning til sesjonen
Stipendiat Snorre Sklet og stipendiat Eirik Albrechtsen, NTNU


Kort innledning ved sesjonsleder

Sikkerhetsarbeid lønner seg. Hva må til for at den gode virksomhet skal bli enda bedre?
HMS-direktør Stig Bergseth, Statoil

 

Makt og moral
Filosof Nina Karin Monsen
Makt kan gjøre mennesker dumme, blinde og grådige. Men også klartseende, med en vilje til å forbedre fellesskapets kvalitet. Moralsk erkjennelse er den avgjørende forskjellen.

Den nye risikovirkeligheten
Direktør Aage Enghaug, DNV Consulting
De fleste virksomheter opplever en ny risikoagenda som stadig blir større, og mer preget av usikkerhet og større kompleksitet.Tradisjonelle løsninger og eksisterende kompetanse er ikke lenger tilstrekkelig. Konsekvensene er store for ledere og virksomheter når de ikke er i stand til å mestre det som kan beskrives som den nye risikovirkeligheten.


Sesjon 2: Aktører, samarbeid og samhandling i sikkerhets- og beredskapsarbeidet

Sesjonsleder: Avd.direktør Helge Stamnes, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Hvert år påfører ulykker samfunnet store uønskede konsekvenser i form av skader på personell, miljø og materielle verdier, personlige lidelser og økonomiske tap. Ulykkene skyldes ofte komplekse årsakssammenhenger og uklare ansvarsforhold. Mange aktører på ulike nivå er involvert i arbeidet med å forebygge ulykker eller å begrense skadene når ulykkene inntreffer. I denne sesjonen fokuserer vi på viktigheten av samhandling mellom ulike aktører i samfunnets totale sikkerhetsarbeid, og belyser dette både med foredrag og en paneldebatt.

Samfunnssikkerhet på lokalnivå
Professor Leif Svanström, Karolinska Insititutet

Forpliktende interkommunalt samarbeid om sikkerhet og beredskap, et nytt samarbeidskonsept?
Fylkesmannen i Oppland, Kristin Hille Valla

 

Paneldebatt: Branner i næringsbygg – hva kan vi gjøre bedre?
Har vi lært noe av de siste årenes brannkatastrofer i Trondheim? Hvordan hindre nye brannkatastrofer? Hvordan forbedre læringsprosessene og oppnå
samhandling?
Debattleder: Avd.direktør Helge Stamnes, DSB


Paneldeltakere:
Forsker Ulf Danielsen, Norges branntekniske laboratorium
Direktør Geir R. Trulserud, Finansnæringens Hovedorganisasjon
Direktør Olav Berge, Statens bygningstekniske etat.
Avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim, DSB
Vara-brannsjef Johnny Breivik,  Bergen kommune

 

Sesjon 3: Transport og reguleringer

Sesjonsleder: Seksjonsleder Finn Harald Amundsen, Vegdirektoratet
Sesjonen har to plenumsforedrag før den deler seg i to parallellsesjoner. Det første går på innholdet i nullvisjonen slik det er utviklet på vegtrafikkområdet. Med sitt fokus på alvorlige skader og konsekvens skiller den seg radikalt fra frekvensorienterte "nullvisjoner" som benyttes i industrien. Videre gir sesjonen et møte med det nye store direktoratet som etableres i Tønsberg. Hva blir nytt og bedre?

Nå får vi nullvisjon i Norge – demonstasjonsprosjekt på Lillehammer.
Prosjektleder Anders Godal Holt, Statens Vegvesen

Det nye direktoratet for sikkerhet og beredskap – tanker og forventninger
Direktør Jon A. Lea, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


Sesjon 3A: Transportsikkerhet

Sesjonsleder: Seksjonsleder Finn Harald Amundsen, Vegdirektoratet
Mobilitet er en grunnleggende forutsetning for den globale økonomi. Dette har store miljømessige konsekvenser. De fleste storulykker skjer i forbindelse med transport.Sesjonen gir et overordnet perspektiv på bærekraftig transport, et overblikk over ny forskning for kunnskap om transportsikkerhet, samt et eksempel på praktisk skadeforebyggende arbeid i en transportbedrift.
 

Visjoner for prosjektet "Sustainable Mobility"
Communications manager Kristian Pladsen, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Vi tar vare på folk og kjøretøy
Adm.dir Harald Vålandsmyr, Bussen AS

"RISIT bak speilet"
En satsing på forskning for sikkerhetskompetanse i transportsektorene. Et overbikk over prioriterte forskningsoppgaver.
Seniorrådgiver Lillian Fjerdingen, SINTEF Bygg og miljø, Veg og Samferdsel


Sesjon 3B: Regulering og tilsyn

Sesjonsleder: Samfunnskontakt/HMS Angela Ebbesen, Oljedirektoratet
Dynamikken i samfunnsutviklingen, teknologi og organisering av virksomhet utfordrerer de etablerte regulerings- og tilsynsregimer. Funksjons-krav skal omsettes til forutsigbare og sikre handlinger på ulike nivåer i virksomheten. Sesjonen gir eksempler på disse utfordringene innenfor luftfart, jernbane og  petroleumsvirksomheten.

Regulering og konkurranse i luftfart i et sikkerhetsperspektiv

Adm.dir. Bjørn Kjos, Norwegian Air Shuttle

Veien fra lover og forskrifter til beslutninger og handling
Stipendiat Helene Cecilie Blakstad, NTNU

Helhetlig oppfølging av HMS i petroleumsvirksomheten til havs og på land
Ass.dir. Anne Vatten, Oljedirektoratet


Sesjon 4: Endring og effektivisering, er det forenlig med kontinuerlig forbedring av hms?

Sesjonsleder: Daglig leder Marit Warncke, Nutec as
Endringer og effektivisering gir nye mulighet , men også nye trusler. HMS er viktig i "festtaler", men hvordan er den faktiske situasjonen i arbeidslivet? Bildet er ikke
entydig. Vi finner eksempler på både svekkelse av arbeidsmiljøet og på vellykkede forbedringsprosesser.

Slik jeg ser det
Senior Inspektør Kåre Askvik, Arbeidstilsynet Bergen

Effektivisering – en sikkerhetsrisiko?
Yrkeshygieniker Halvor Erikstein, Oljearbeidernes Fellessammenslutning, OFS

Forbedringsprosesser som bygger på medarbeidernes virkelighet – refleksjoner og resultater fra aktuelle sikkerhetsprosjekter på norsk sokkel
Sektorsjef Rune Botnevik, Statoil


Sesjon 5: Kriminalitet som operasjonell risiko

Sesjonsleder: Direktør Helge Kvamme, PricewaterhouseCoopers
En svindelsak i USA utslettet ett av verdens mest renommerte selskaper. En hendelse i Norge har påført utsatte finansinstitusjoner for milliardtap og har allerede fått store konsekvenser for flere av de involverte banker. Nylig er en innkjøpssjef i en norsk del av en internasjonal virksomhet dømt til fem års fengsel for korrupsjon og en norsk deltaker i et internasjonalt nettverk av personer som driver med tilbud om investeringer, er dømt til fengsel i seks år for bedrageriforsøk. Kriminalitet er blitt og vil i økende grad være en vesentlig forretningsrisiko som utsetter virksomhetene for økonomisk risiko, omdømmerisiko, juridisk risiko og politisk risiko. Sesjonen setter fokus på kriminalitet som en operasjonell risiko for norske private og offentlige virksomheter.

Er ENRON og FINANCE CREDIT engangstilfeller?

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, ØKOKRIM
Vi får presentert saker fra virkeligheten og beskrivelse av metoder og hva kriminalitet koster virksomhetene som blir rammet.

Revisors rolle
Partner Gunnar Krosby, PricewaterhouseCoopers
Det stilles stadig spørsmål om revisors rolle når det gjelder å forebygge og avdekke kriminalitet. Hvilken vekt kan det legges på regnskap og revisjon i forhold til styringen av denne risikoen og hvordan kan regnskap manipuleres?


Sesjon 6: Risikokommunikasjon i et sårbart samfunn

Nytt sårbarhetsbarometer fra DSB. Aktuelle trender i opinionen.
Avdelingsdirektør Arthur Gjengstø, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Panel – og plenumsdebatt
Debattleder: Kommunikasjonsdirektør Astrid Versto, NORAD
Risikokommunikasjon er så mangt: Fremskaffe fakta og kunnskap, gi læring, informere ("rett til å vite" prinsippet), samtale og diskutere, desinformere, forvirre,
skremme, påvirke, m.m. Risikokommunikasjon ifm terrortrusler, antirøykekampanje, epidemier og livsstil, samt massemedienes nyhetsvinklinger har ført til offentlig debatt. Den dreier seg om mål og midler i sikkerhetsarbeidet, bruk av skremselspropaganda for å endre holdninger og atferd, manipulering, formynderi, krav til saklighet, respekt for enkelindividets integritet, og om forskjellen mellom å overtale (ovenfra) eller å overbevise (likeverdig). Kan risikokommunikasjon gå på helsa løs?

 

I panelet:
Informasjonsdirektør Margrete Halvorsen, Sosial- og helsedirektoratet
Rådgiver Per Ritzler, Geelmuyden Kiese
Avdelingsdirektør Arthur Gjengstø, DSB
Professor Jan Hovden, NTNU
Professor Britt-Marie Drottz Sjöberg, NTNU

Redaktør Gunnar Flikke, Adresseavisen


Sesjon 7: Avslutning: sikkerhet gir trygghet
Prosjektleder Erik Brekke, Vesta Forsikring AS
Flere og flere mennesker i Norge frykter vold og voldens avskygninger. For mange er frykten for vold mer lammende enn selve volden. Er det bare offentlige myndigheter som har ansvar for å beskytte oss? Hva kan den enkelte av oss gjøre for å stoppe frykten? Vi har de siste årene vært sentrale i arbeidet med å gjøre
landet tryggere både for barn og voksne. Blant annet har Natteravnene fått en gledelig stor utbredelse og stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Programkomité

Professor Jan Hovden, NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Direktør Helge Rong, Vesta Forsikring
Soussjef Per Vetaas, Vesta Forsikring
Professorstipendiat Stian Lydersen, NTNU, Enhet for Anvendt Klinisk Forskning
Stipendiat Eirik Albrechtsen, NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Forsker/stipendiat Snorre Sklet, SINTEF Teknologiledelse/NTNU
Førstekonsulent Karen-Margrethe Bratt, NTNU videre
Finn Harald Amundsen, Vegdirektoratet
Angela Ebbesen, OD
Arthur Gjengstø, DSB
Atle Wilhelm Heskestad, Jernbaneverket
Anne Therese Hestnes, Statoil
Eva Britt Isager, GRIP Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk
Helge Kvamme, PWC
Kirsten Rognstad, DNV
Helge Stamnes, DBE

Marit Warncke, NUTEC