Programmet for Sikkerhetsdagene 2001 (pdf)

Programkomité

 

Referat og innhold

Sesjon 1: Sikkerhet på nedtur?

En rekke hendelser og tegn i tiden gjør at mange spør seg om sikkerhetsarbeidet generelt er på nedtur. Det er grunn til å lure på om sikkerhetsarbeidet ikke har klart å følge med de store endringene næringslivet har gjennomgått de siste årene.
 

Sikker, fleksibel og lønnsom – kan du få oppfylt tre ønsker på en gang, eller ender du opp med en overraskelse?
Åpning ved professor Jan Hovden, NTNU

Gir markedskreftene god nok sikkerhet?
Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum

Oppfølging av sårbarhetsutvalgets innstilling
Direktør Helen Bøsterud,  Direktoratet for sivil beredskap

Tanker om risiko fra en gårdbruker fra Byneset
Jacob Margido Esp som Sivert Kvaksvik
 

Sesjon 2: Hva gjør vi?

Så nær, så nær katastrofe (Lillestrøm-ulykken)
Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen, DBE

Offshore – Forvitrer forbildet?
Direktør Magne Ognedal, Oljedirektoratet

Sikkerheten sett nedenfra og opp
Forbundsleder Leif Sande, NOPEF

Dødsulykker må aldri skje
Lisbeth Olgadatter Wathne

Sikkerheten sett ovenfra og ned
Direktør John Vemmestad BP


“Slank” produksjon – “slank” HMS? Erfaringer med Toyotas “lean” arbeidsorganisering
Prosjektleder BMW Sven Kværnrud, Hydro Automotive

Ulykker selger – kan sikkerhet selges?

Fagmedarbeider Gunnar Bod


Sesjon 3: Hvordan skaper vi opptur?

Om situasjonsforståelse, mulige virkemidler
og tiltak for å forbedre sikkerheten.


Paneldiskusjon
 

PANELLEDER: Journalist Astrid Versto

 

Sesjon 4: Nye verktøy for bedre sikkerhet
Ofte hører vi påstanden om at vi har gode nok verktøy til å hjelpe oss i sikkerhetsarbeidet. Det er bare å ta verktøyene i bruk. Likevel legges det fremdeles ned betydelige ressurser i metodeutvikling både hos myndigheter og i bedrifter. Hvilke erfaringer blir gjort ved utvikling og uttesting av nye metoder og verktøy?


Ulykkesforebyggende arbeid som nasjonal satsing
Civ.ing. PhD. Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet i Danmark

Erfaringer fra to års drift av Alert
Logistikk/raffineridirektør Petter F. Holland, Esso

Hearts and minds (Hvordan måle sikkerhetskultur)
Gerard van der Graaf fra Shell International E&P (SIEP)


Sesjon 5: Hvor sårbart er varemerket?
Mange bedrifter har gjennom år systematisk investert og utviklet velkjente varemerker. Vi vet også at disse varemerkene på et øyeblikk kan utsettes for alvorlige tilbakeslag og i verste fall bli ødelagt for all fremtid. Risikoen for at dette inntreffer må stå høyt på agendaen til styre og ledelse. Også alle ansatte må forstå viktigheten av et systematisk forebyggende arbeid. Firmaets omdømme og langsiktige overlevelsesevne er avhengig av et robust varemerke. Mange produsenter leverer varemerket til andre salgskanaler, slik at feil som ligger utenfor deres herredømme kan gi store konsekvenser for omdømme og varemerke. Utfordringene gjelder derfor hele kjeden fra råvare til konsument.


Matvaresikkerhet – et nytt satsingsområde
Direktør Håkon Mageli, Orkla Foods

Matvaretrygghet og merkevarebygging i COOP
Varesikringssjef Marit Bjerkås og
Markedsføringsdirektør Toril Opsahl, COOP Norge


Kan omdømmet forsikres
Direktør Tone Hjulstad, Vesta Forsikring

 

Sesjon 6: Ny teknologi – nye trusler for personvernet

Ny teknologi – nye trusler for personvernet Nye systemer for kundebehandling, såkalte CRMsystemer, gir økte muligheter for oppfølging av hver enkelt kunde, men også av saksbehandlerne. Saksbehandlernes aktiviteter logges og arbeidsgiverne kan ta ut statistikker, f.eks. på effektivitet. På  flere arbeidsplasser føler de ansatte seg kontinuerlig overvåket. Dette er ett av mange eksempler på hvordan ny teknologi truer personvernet. Hvordan kan personvernet beskyttes i en situasjon med konstant påtrykk om mer effektivisering?

Ny teknologi gir nye muligheter for overvåkning av ansatte – hva med personvernet?
Professor dr. juris Jon Bing, UiO

Den nye personvernloven – praktiske konsekvenser for bedriftene
Direktør Georg Apenes, Datatilsynet

Dilemmaer og erfaringer fra helsevesenet
Sjefsrådgiver Tor Olav Grøtan, KITH


Sesjon 7: Fleksibel post: 11. september: Konsekvenser for norsk
beredskapspolitikk


Sesjon 8: Effektivt sikkerhetsarbeid – myter og virkemidler

Samlet har deltakerne på Sikkerhetsdagene 2001 bygd opp mye kompetanse og erfaring fra sikkerhetsarbeid i forvaltning og næringsliv. Styres sikkerhetsarbeidet av rasjonelle faglig godt begrunnede beslutninger, eller påvirkes det av myter uten rot i virkeligheten? Hvilke myter påvirker i så fall våre beslutninger? Deltakerne på
Sikkerhetsdagene blir utfordret til å mene noe om hva som er de mest effektive virkemidler for å forbedre sikkerheten i det norske samfunn. Håndtering av trusselen fra kriminalitet i næringslivet har også vært basert på mye tro og lite viten. Er det mye kriminalitet? I så fall, tar næringlivet dette på alvor? Sesjonen gir en del fakta om dette.

Deltakernes syn på virkemidler i sikkerhetsarbeidet
Forsker Snorre Sklet, NTNU/SINTEF

Myter og feilslutninger i sikkerhetsarbeidet
Professor Jan Hovden, NTNU

Security – utfordringer for norsk næringsliv
En undersøkelse fra NSO/NTNU
Sjefsingeniør Petter Christensen, Forsvarets tele- og datatjeneste


Sesjon 9: Når ulykken rammer

Selv om man arbeider for å unngå ulykker, må man også arbeide med å kunne takle dem. For ulykker skjer. Godt beredskapsarbeid kan forhindre at en ulykke blir en katastrofe.

Godt forebyggende sikkerhetsarbeid – en billig forsikring mot ulykker. Erfaringer fra Sleipner ulykken
Styreleder Jakob Bleie, HSD

Ledelse under og i etterkant av ulykker
Professor Lars Weisæth, UiO

 

Programkomite for Sikkerhetsdagene 2001:
Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Førsteamanuensis Marit Boyesen, Høgskolen i Stavanger
Fabrikkdirektør Knut Eckhoff, Lilleborg AS
Forsker, Anne Elise Steen Hansen, Norges branntekniske laboratorium AS
Gunnar Heiberg-Andersen, OLF
Professor Jan Hovden, NTNU
Ingvild Ilebekk, PriceWaterhouseCoopers
Førsteamanuensis Stian Lydersen, NTNU
Driftssjef Ellen Olsen, Esso Norge
Forsker Truls Paulsen, SINTEF
Direktør Sverre Quale, Statens jernbanetilsyn
Direktør Helge Rong, Vesta Forsikring
Stipendiat Snorre Sklet, NTNU
Kirsten Strømsnes, Vesta Forsikring
Seniorforsker Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF
Soussjef Per Vetaas, Vesta Forsikring
Direktør Marit Warncke, NUTEC AS