24. og 25.oktober 2005

 

Programkomité for Sikkerhetsdagene 2005

 

SESJON 1
Sikkerhet i vår tid
Sesjonsledere: Stipendiat Snorre Sklet, NTNU og stipendiat Eirik Albrechtsen, NTNU.


HMS-ledelse: En sikker kilde til verdiskaping
HMS er mer enn forpliktelser. Gode HMS resultater gir forretningsmessige muligheter.
Konserndirektør Nina Udnes Tronstad, Statoil


Sikkerhetens betydning for konkurranseevnen
Hvor viktig er sikre arbeidsplasser og produkter for virksomheters konkurranseevne?
Regiondirektør Merethe Storødegård, NHO Trøndelag


Miljøretta helsevern – opp av kjøletårna og inn i samfunnet
Teori og praksis frå koleraepidemiane i 1850-åra til fugleinfluensa og legionellautbrot i vår tid. Eit innlegg om tiltak og tilsyn i snittet mellom miljø og medisin.
Ass. direktør Geir Sverre Braut,
Statens helsetilsyn/ førstelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund

 

Presentasjoner fra årets Vestaprisvinnere

 

Usikkerhetsstyring i pålitelighetsanalyser

Guro Rausand, Scandpower

 

En komparativ studie av ulykkesforebyggende arbeid ved to fabrikker med varierende grad av automatisert produksjon

Kjetil Vindal Forslund, Reinertsen

 

SESJON 2
Sikkerhet i en deregulert verden

Sesjonsleder: Professor Jan Hovden, NTNU

 

Idealer og praksis i oljevirksomhet og jernbane
Har vi noe å lære fra omverdenen når det gjelder sikkerhetsarbeid? Eller hermer vi etter banale amerikanske løsninger?
Forsker Helge Ryggvik, Universitetet i Oslo

 

Sårbarhet ved kritisk IKT-infrastruktur
Liberalistiske ideer som ”new public management” fører til privatisering og streng økonomisk målstyring. Kan vi da fortsatt stole på samfunnskritisk infrastruktur?
Forsker Håvard Fridheim, Forsvarets forskningsinstitutt

 

SESJON 3
Forebyggende HMS-arbeid i det nye arbeidslivet: praktiske eksempler

Sesjonsleder: TKS-sjef Ellen Olsen, ExxonMobil
Midlertidige ansettelser, fleksibel arbeidstid, teknologiutvikling, ny organisering av arbeidet, nye kontraktsformer og bruk av utenlandsk arbeidskraft er noe av det som karakteriserer det nye arbeidslivet. I denne sesjonen presenteres praktiske eksempler på HMS-arbeid i det nye arbeidslivet.

 

Kritiske tanker om eget HMS-arbeid i INC-gruppen
HMS &K leder Danckert Dankertsen, Saga Fjordbase AS
 

HMS-arbeid i matriseorganisasjon – hvordan få det til å virke?
Personalleder Arne Sandnes, Statoil Tjeldbergodden


Partnering – en vei til et bedre HMS-resultat? Ny form for kontraktsavtale i utbyggingen av St. Olavs Hospital
Kvalitetssjef Lise A. Gustavsen, NCC Construction AS
HMS-rådgiver Magne Johannessen, Helsebygg Midt-Norge
Tommy Sletta, LOs HMS-representant i utbyggingen av St. Olavs Hospital


SESJON 4
Forebyggende HMS-arbeid i det nye arbeidslivet: Arbeidslivsloven

Sesjonsleder: Gaute Bjøru, Arbeidslivstilsynet
Tidligere i år ble det presentert forslag til ny arbeidsmiljølov. I denne sesjonen blir det diskutert om den nye arbeidslivsloven
håndterer de HMS-utfordringer en står ovenfor i dagens arbeidsliv.

 

Nytter forebyggende arbeid? Erfaringer fra næringsmiddelindustrien
Seniorforsker Hans Torvatn, SINTEF


Arbeidsmiljøloven under nyliberalistisk press?
Overlege Håkon Lasse Leira, St. Olavs Hospital

 

SESJON 5
Samfunnssikkerhet og beredskap

Sesjonsleder: Avdelingsleder Roger Steen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tradisjonelt har samfunnssikkerhet og beredskap bygget på prinsippene: ansvar, likhet og nærhet. Hvordan arter disse prinsippene seg på ulike nivåer i dagens samfunn?


Strategisk krisehåndtering – beslutningsprosesser og utfordringer
Avdelingsdirektør Øistein Knudsen jr., Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


Bruk av eksterne ressurser i beredskapsplanlegging. Erfaringer fra Oslotrikken
Sikkerhetssjef Kristine Eiken, Oslotrikken


Risikoanalyse og risikokommunikasjon i kommunal planlegging
Professor Jørn Vatn, NTNU


SESJON 6
Sikkerhet og etiske dilemmaer

Sesjonsleder: Seniorforsker Ragnar Rosness, SINTEF
Sikkerhet er en grunnleggende verdi. Noen ganger kan sikkerhetshensyn komme på kollisjonskurs med andre grunnleggende verdier, som for eksempel frihet og personlig integritet. Dette fører til etiske dilemmaer: hvordan kan de løses?


Etisk refleksjon: sikkerhet versus andre verdier i samfunnet
Professor Ragnar Fjelland, Universitetet i Bergen

 

Flerkulturell integrering – kvalitetssikring ved ansettelsesprosesser
Kvalitetsdirektør Margrete Trodalen, Manpower


Sikkerhet og flerkulturell integrering ved T-banen
Organisasjonssjef Marianne Slinde, Oslo T-banedrift


SESJON 7
Pasientsikkerhet

Sesjonsleder: Sivilingeniør Geir Skarsvåg, Vesta Forsikring AS


På Sikkerhetsdagene 2004 holdt professor Peter Hjort et engasjerende foredrag om uønskede hendelser i helsesektoren. På oppfordring fra fjorårets deltakere er det i år viet en hel sesjon til temaet pasientsikkerhet.

 

Pasientsikkerhet som utfordring for helsesektoren
Prosjektleder Anders Baalsrud, Sosial- og helsedirektoratet


Hvordan ivaretaes pasientsikkerhet ved innføring av elektroniske pasientjournaler?

Professor Anders Grimsmo, NTNU


SESJON 8
Hvordan oppnå tillit til resultatene fra granskning av ulykker?

Sesjonsleder: Seniorforsker Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF
I etterkant av alvorlige ulykker granskes hendelsesforløp og årsaksforhold. Granskningene kan være bedriftsinterne eller gjennomføres av uavhengige aktører. I denne sesjonen belyses ulike forhold som påvirker tilliten til granskningsresultater.

 

Granskning og oppfølging av Snorre-hendelsen
Tilsynsdirektør Finn Carlsen, Petroleumstilsynet


Refleksjoner om tillit til granskinger sett fra havarikommisjonen
Direktør Sverre Quale, Statens Havarikommisjon for transport


Kommisjoner kamuflerer. Kan mediene avsløre?
Journalist og forfatter Bjørn Nilsen