Sikkerhetsdagene: Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Dessverre.
 
 

Om Sikkerhetsdagene

Sikkerhetsdagene arrangeres årlig i Trondheim av ROSS Geminisenter i samarbeid med Tryg. Konferansen har vært arrangert hvert år siden 1985.

Sikkerhetsdagene tar opp ulike sikkerhetsutfordringer og -problemer, men også suksesshistorier om risikohåndtering. Konferansen dekker vidt i forhold til sektorer, arenaer og typer av farer og trusler. Teoretiske og praktiske innfallsvinkler til sikkerhetsarbeid, virkemidler og tiltak belyses på Sikkerhetsdagene, sammen med refleksjoner rundt storulykker, det moderne risikosamfunn og risikoer i arbeidslivet.

Sikkerhetsdagene er en møteplass der deltakere fra ulike sektorer møtes og har anledning til å lære av hverandres erfaringer og kunnskap om risikohåndtering. Konferansen er derfor en viktig arena for kunnskapsformidling og kunnskapsdeling.

Konferansen samler årlig 2-300 deltakere, og er en av de ledende konferansene i Norge innen sikkerhetsarbeid. Målgruppen for konferansen er alle som er opptatt av sikkerhetsarbeid. Det være seg ansatte i næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning, samt studenter, politikere og andre samfunnsengasjerte mennesker med interesse for fagfeltet.

I forbindelse med 20-årsjubileet for Sikkerhetsdagene i 2004, ble det utgitt en bok som favner noen av de sikkerhetstemaer som har vært oppe på konferansen.

NTNU favner bredt om fagfeltet sikkerhet. I dag er 19 heltids- og professor II stillinger knyttet opp til sikkerhetsfag, fordelt på 7 institutter. Mer enn 300 studenter tar hvert år et eller flere kurs med sikkerhetsfaglig innhold, og hvert år skrives ca 50 hovedoppgaver og 3-4 doktoravhandlinger innen området. Videre følger årlig 50-100 deltakere videreutdanningskurs innen området. En beskrivelse av sikkerhetsfag ved NTNU finnes her. Mer informasjon om videreutdanningstilbudet ved NTNU kan finnes her.

Av det antall stipendiater som arbeider med sikkerhet, har Tryg siden 1985 finansiert 1-2 løpende doktorgradsstipender innen sikkerhetsfag ved NTNU. En oversikt over disse stipendiatene finnes her.

Tryg premierer og markerer hvert år beste hovedoppgave innen sikkerhetsfag gjennom Tryg-prisen.

Arrangementet Sikkerhetsdagene ble til i en tid da en rekke storulykker ga oppgave til nytenkning. Midten av 1980-tallet representerte et tidsskille i sikkerhetsarbeidet, både i Norge og internasjonalt, med spesiell vekt på ledelse- og styringssystemer. Samfunnet har utviklet seg siden, bl.a med globalisering og IKT-utviklingen. Sikkerhetsdagene har opp gjennom årene forsøkt å fange opp endringer og trender innen det brede og omfattende fagfeltet sikkerhet. Under tidligere konferanser kan du også finne referat og program fra tidligere konferanser.

Samarbeidspartnere:
NTNU    

 
ROSS-magasinet
 
    
 

© Sikkerhetsdagene